Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Karlovo náměstí 1905 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1712-13178-227061

Karlovo náměstí 1905

Karlovo náměstí, kolem roku 1905. „ Náměstí toto jest dosud jakousi klidnou idyllou uprostřed víru velkoměstského... nejživěji tu bývá v pondělí velikonoční, kdy o pouti v Emausích kolkolem náměstí jest plno bud a krámků; mezi nimi za našich dob jsou střelnice, „salony“ fotografů, fonografy, krámky s pohlednicemi a podobné věci, předkům neznámé.” Tak popisoval Karlovo náměstí F. Ruth v roce 1904. Jedno z největších náměstí Evropy, do roku 1848 zvané Dobytčí trh, bylo zakladatelem Nového Města Karlem IV. předurčeno za hlavní tržiště. Obchodovalo se tu nejen s dobytkem, ale také například se slanečky, jejichž skladiště stávalo před Novoměstskou radnicí až do roku 1863. Jméno domu U kamenného stolu na rohu Ječné ulice je upomínkou na skutečný stůl, na kterém obchodníci počítali stržené peníze. Zdejší trhy připomíná i pražský loket, zazděný v 18. století do zdiva radniční věže, u kterého si kupující mohl ověřit správnou míru. Císař Karel IV. však určil toto forum magnum také za středisko duchovního života. Uprostřed náměstí nechal postavit dřevěnou stavbu věžovitého vzhledu, v které se každoročně vystavovaly říšské korunovační klenoty a ostatky svatých, což přitahovalo poutníky, ale i obchodníky z celé Evropy. Její funkci později nahradila gotická kaple Božího Těla, postavená opodál, v které byly v roce 1437 zazděny desky s basilejskými kompaktáty. Kaple s půdorysem osmicípé hvězdy byla zrušena za Josefa II. a později odstraněna. Většina původních gotických domů na náměstí byla zbořena, do dnešních dnů se zachovala po mnoha úpravách jen Novoměstská radnice. Proslula zejména v době husitské. Dne 30. července 1419 se tu odehrála první pražská defenestrace. Z oken radnice byly svrženi konšelé - odpůrci kalicha, dosazení Václavem IV. V radnici bývala proslulá šatlava s mučírnou, z věže radnice bděli nad bezpečím novoměstských v noci dva ponocní, ve dne jeden hlásný. Po sloučení pražských měst v roce 1784 samosprávná funkce Novoměstské radnice zanikla, do budovy se nastěhoval soud a později trestnice, na jejímž nádvoří se ještě počátkem 20. století konaly popravy. Další význačné stavby změnily tvář náměstí v 17. a 18. století. Po třicetileté válce zakoupili jezuité celou řadu domů na východní straně Dobytčího trhu a vystavěli tu svou kolej (pozdější vojenská nemocnice) a kostel sv. Ignáce. Významným počinem barokního stavitelství na náměstí byla přestavba Faustova domu, kdysi paláce knížat Opavských, Františkem Maxmiliánem Kaňkou v roce 1725. Výraznou změnu prodělalo náměstí v 19. století. Do roku 1863 byly odstraněny nevzhledné domy uprostřed náměstí a na místě „bídné, hrbolaté, nedlážděné návsi“, jak psal jeden z pamětníků, založen park podle projektu Františka Thomayera. Postupně jej zkrášlovaly pomníky slavných osobností: Vítězslava Hálka (1881), Benedikta Roezla (1898) a Karoliny Světlé (1910). Také novorenesanční budova české techniky od Ignáce Ullmanna z roku 1874 výrazně ovlivnila vzhled náměstí. Starobylá tvář Dobytčího trhu, charakterizovaná četnými pivovary a zájezdními hostinci, zmizela definitivně v 30. letech 20. století. Tuto tradici připomíná dnes již jen název Černý pivovar na domě vedle techniky. www.starapraha.cz Charles Square 1905 This square still represents a certain idyll in the midst of the metropolitan bustle... the liveliest day of the year is Easter Monday when the carnival at Emauzy at tracts throngs of merchants who pitch their stalls here. Next to these you find shooting-galleries, photographic parlours, phonographs, stalls selling postcards and other things unknown to our ancestors. This is how F. Ruth described Karlovo Square in 1904. One of the largest squares in Europe, called the Cattle Market till 1848, it was earmarked by the founder of the New Town, Charles IV, to be Prague’s central market. The trading concerned not only cattle, but also e.g. pickled herrings, which were stored in front of the New Town hall until as late as 1863. The name of the building u Kamenného stolu (=the stone table) recalls the real table on which the merchants counted the money they earned. Commercial activities of Karlovo Square are also symbolized by the Prague ellembedded in a wall of the New Town Hall tower where customers could make sure whether they received their goods in the appropriate measure. However, Charles IV also wanted this forum magnum to become a centre of spiritual life. He ordered the building of a wooden edifice in the middle of the square which served each year for the display of the imperial coronation jewels and of the relics of saints. This was a strong attraction for pilgrims and merchants from all over Europe. The function of this display edifice was later assumed by the Gothic Chapel of Corpus Christi erected nearby with bricked-in tablets (from 1437) containing the Basle compacts. The chapel, with its octagonal star ground plan, was dissolved under Josef II and later removed. Most of the original Gothic buildings in the square were demolished, and the only of them still extant, if after many adaptations, is the New Town Hall, which became famous especially in the Hussite period. It was here that on July 30th, 1419 the first Prague defenestration took place. The victims of the defenestration were the aldermen appointed by Wenceslas IV who opposed the Hussite views. The town hall housed a renowned jail and torture chambers, while the safety of the New Town population was supervised from the town hall tower by two watchmen in the night and by one during the day. Upon the unification of Prague towns in 1784 the autonomous function of the New Town Hall was abolished, and the building first housed a court, later a prison. The last executions in the prison courtyard took place as late as the early 20th century. Other important structures changed the face of the square in the 17th and 18th centuries. Following the Thirty Years’ War the Jesuits purchased a row of buildings in the eastern section of the cattle market and built here their college (later converted into a military hospital) and the Church of St Ignatius. An important example of Baroque art was the 1725 reconstruction of the Faust House, originally the palace of the dukes of Opava, by F. M. Kaňka. In the 19th century the square underwent significant changes. The year 1863 saw the demolition of the ungainly buildings in the centre of this square and instead of the miserable, bumpy, unpaved village green, described by one eye-witness, there arose an imposing park based on a design of František Thomayer. Gradually it was beautified by monuments devoted to important national personalities: Vítězslav Hálek (1881), Benedikt Roezl (1898) and Karolina Světlá (1910). The 1874 Neo-Renaissance building of the Czech Technical University by Ignác Ullmann also significantly contributed to the appearance of the square. The time-honoured face of the cattle market, which had been characterized by numerous breweries and roadside inns, vanished for good in the 1930s. The beer-brewing tradition is evoked today only by the name Český Pivovar (The Czech Brewery) on the building adjacent to the Technical University. www.old-prague.com

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa